Category: Kiến thức tổng quan

Kiến thức tổng quan

Thuyết hấp thụ ngôn ngữ (Phần 4)

Trong phần 4 của series bài về Thuyết Hấp thụ ngôn ngữ chúng ta tiếp tục tìm hiểu thuyết thứ 4: THUYẾT KIỂM SOÁT – THE MONITOR MODEL HYPOTHESIS