TESOL - SIMPLE EDUCATION - CHÍNH THỨC ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐƯỢC ALAP CÔNG NHẬN

ALAP, viết tắt của “Awarding Language Acquisition for Professionals”, là tổ chức kiểm định quốc tế uy tín phê duyệt các chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Anh. ALAP có trụ sở chính tại Anh Quốc (UK) và được hỗ trợ bởi Hội đồng học thuật và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. ALAP cam kết đảm bảo các chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học viên. Ngoài ra, ALAP còn cung cấp thư xác nhận để học viên đưa vào danh mục chứng chỉ để trình bày khi phỏng vấn.

Tại Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản chính thức công nhận tính quốc tế của chứng chỉ TESOL của ALAP ngay cả đối với người nước ngoài muốn làm việc trong ngành giáo dục tại Việt Nam.

https://tinyurl.com/alapbgd

Khóa học TESOL 100 giờ tại TESOL – SIMPLE EDUCATION đã vượt qua bài kiểm tra khắt khe của ALAP. Với niềm tự hào từ sự công nhận này, TESOL – SIMPLE EDUCATION sẽ không ngừng nỗ lực mang lại những trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên của mình.

Làm thế nào để nhận biết chứng chỉ ALAP thật?

Tất cả các chứng chỉ ALAP đều có: logo ALAP, logo TESOL – SIMPLE EDUCATION mà học viên đã học, mã số có thể xác minh qua ALAP, và hình ảnh ba chiều. Tất cả đều được cấp trên cùng một chứng chỉ TESOL có chữ ký làm tính năng xác minh tức thì.

Vậy chứng chỉ TESOL 100 giờ (của ALAP) là do ALAP hay do trung tâm TSE cấp?

TESOL – SIMPLE EDUCATION chỉ là nơi đào tạo các khóa TESOL uy tín với nội dung bài bản, kỹ lưỡng và tất cả các chứng chỉ TESOL 100 giờ (của ALAP) đều do ALAP cấp – KHÔNG BAO GIỜ được cấp bởi TSE hay bất kỳ ai khác. ALAP có trụ sở tại Vương quốc Anh và tất cả các chứng nhận đều đến từ văn phòng ALAP.

TESOL - SIMPLE EDUCATION - OFFICIALLY ACHIEVES INTERNATIONAL STANDARDS RECOGNIZED BY ALAP.

ALAP, short for “Awarding Language Acquisition for Professionals,” is a reputable international accreditation organization that approves English language teaching training programs. ALAP is headquartered in the UK, and is supported by an Academic Council and leading experts in the field. ALAP is committed to ensuring that accredited training programs meet high quality standards and fully meet the needs of students. In addition, ALAP also provides a verification letter for students to include in their portfolio of certificates to present during the interview.

In Vietnam, the Department of International Cooperation under the Ministry of Education and Training has also issued an official document recognizing the international nature of ALAP’s TESOL certificate even for foreigners who want to work in the education sector in Vietnam.

https://tinyurl.com/alapbgd

TESOL 100-hour course at TESOL – SIMPLE EDUCATION has passed ALAP’s rigorous testing. With pride from this recognition, TESOL – SIMPLE EDUCATION will constantly strive to bring the best learning experiences to its students.

How to recognize a real ALAP certificate?

All ALAP certificates have the ALAP logo, the logo of the TESOL – SIMPLE EDUCATION that the student has studied, the issue number that can be verified through ALAP, and a three-dimensional image. They are all issued on the same TESOL certificate with signature as an instant verification feature.

So is the TESOL 100-hour certificate issued by ALAP or by the TSE center?

TESOL – SIMPLE EDUCATION is only a place to train reputable TESOL courses with thorough, methodical content and all TESOL 100-hour certificates are issued by ALAP – they are NEVER issued by TSE or by anyone else. ALAP is headquartered in the UK and all certifications come from the ALAP office.