Đội ngũ chuyên gia đào tạo

Dày dặn
kinh nghiệm

Trách nhiệm
& Tận tâm

Truyền
cảm hứng

9

năm k.nghiệm
giảng dạy

MEd

Thạc sĩ
giáo dục

8

năm k.nghiệm
giảng dạy

7.000

giờ giảng dạy
tiếng ANh

MAE

Thạc sĩ
N.Ngữ Anh

8.5

IELTS

10

năm k.nghiệm
giảng dạy

SE

Simple English
Founder

7

năm k.nghiệm
giảng dạy

SE

Simple English
Academic Director

12

năm k.nghiệm
giảng dạy

25.000

giờ giảng dạy
Tiếng Anh

7

năm k.nghiệm
giảng dạy

10.000

giờ
giảng dạy

17

năm k.nghiệm
giảng dạy

400+

học viên
TESOL

6

năm k.nghiệm
giảng dạy

6.000

giờ giảng dạy
Tiếng Anh

MAE

Thạc sĩ
N.Ngữ Anh

8.0

IELTS
Overall

8

năm k.nghiệm
giảng dạy

380

học viên
TESOL

8

Năm K.Nghiệm
Giảng Dạy

MEd

Thạc Sĩ
Giáo Dục

8

năm k.nghiệm
giảng dạy

MAE

Thạc sĩ
N.Ngữ Anh

5

năm k.nghiệm
giảng dạy

MA

in TESOL