Khóa Online

Sáng Thứ 246 trong 4 tuần (10 buổi)
8:00AM – 12:00PM

Sáng Thứ 35 trong 5 tuần
8:00AM – 12:00PM

Sáng Thứ 7 Chủ Nhật trong 5 tuần
8:00AM – 12:00PM

Chiều Thứ 7 Chủ Nhật trong 5 tuần
1:30PM – 5:30PM

Cơ sở Quận 10

Sáng Thứ 2 đến Thứ 6 trong 2 tuần
8:00AM – 12:00PM

Sáng Thứ 7 Chủ Nhật trong 5 tuần
8:00AM – 12:00PM

Chiều Thứ 7 Chủ Nhật trong 5 tuần
1:30PM – 5:30PM

Liên tiếp 5 ngày Chủ Nhật
8:00AM – 12:00PM và
1:30PM – 5:30PM

Cơ sở Bình Thạnh

Sáng Thứ 2 đến Thứ 6 trong 2 tuần
8:00AM – 12:00PM

Sáng Thứ 7 Chủ Nhật trong 5 tuần
8:00AM – 12:00PM

Bạn cần được tư vấn thêm?

Nhắn tin với TSE qua Facebook